4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Δείτε τα Πρακτικά του συνεδρίου στο δικτυακό τόπο της ΕΤΠΕ

Θεσσαλονίκη, 30/10/2015 - 01/11/2015
http://www.etpe.gr/conf?cid=24
95 άρθρα